Polityka prywatności

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.geoportal.powiat.bielsko.pl

Korzystanie ze strony i usług oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

I. Wstęp

 1. Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:

1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z dnia 14.04.2015 r.  z późn. zm.) – art.40a i art. 40c;
2) ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej(Dz.U.2010.76.489 z dnia 07.05.2010 r.)
3) ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114) – art. 15.

 1. Osoba korzystająca ze strony i usług jest zobowiązana do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Geoportalu.
 2. Osoba korzystająca ze strony i usług zobowiązana jest do korzystania z Geoportalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. Informacje ogólne

 1. Serwis Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej powstał w oparciu o powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
 2. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2012. Projekt realizowany w ramach Program Rozwoju Subregionu Południowego.

III. Warunki korzystania ze strony i usług

 1. Prezentowane dane mają charakter poglądowy ,nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych.
 2. Mapy ani żadna ich część nie mogąbyć wykorzystywane w innych systemach bądź reprodukowane.
 3. Strona używa cookies w celu poprawnego świadczenia usług. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę.
 4. Przy korzystaniu z  Geoportalu zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą
  lub ograniczają działanie Geoportalu lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu.
 5. Starostwo Powiatowe, jako właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez wirusy lub jakiekolwiek inne technologie komputerowe, które mogą zainfekować twój sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne twoje materiały w związku z wykorzystywaniem Geoportalu.
 6. Starostwo Powiatowe, jako właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Geoportalu z przyczyn niezależnych.

IV.  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Geoportalu.
Powrót